Adatvédelem

Az Only-4-You Személyes Szolgáltatás Bt. tevékenységéhez és a https://man4you.hu/  weboldal működéséhez kapcsolódó adatkezelésről

Bevezetés

Ez a Tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően biztosítja annak megismerését, hogy Only-4-You Személyes Szolgáltatás Bt. (a továbbiakban Adatkezelő) az alábbiakban részletezett feladatainak ellátása során a természetes személyek adataival milyen tevékenységet végez. Arról, hogy e tevékenysége közben milyen szabályok szerint jár el és betekintést ad az általa felhasznált adatok védelmére vonatkozó intézkedéseiről. Nem utolsó sorban információt nyújt mindazon jogokról, melyek érdekeik védelmében megilletik az érintetteket.

Adatkezelés történik minden olyan esetben, amikor Adatkezelő vevőivel, üzleti partnereivel, munkavállalóival szerződést köt vagy üzleti partnerei felé számlát állít ki, kamerás megfigyelést végez/végeztet. Esetenként jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve e személyes adatok egy részét külső partneréhez és/vagy hatósághoz továbbítja.

Adatkezelő a GDPR 13. cikke szerinti kötelező tájékoztatást az alábbiak szerint biztosítja az érintettek és az érdeklődők számára:

 1. Adatkezelő azonosító adatai:

 

Név:                                    Only-4-You Személyes Szolgáltatás Bt.

Székhely és postacím:       9700 Szombathely, Kodály Zoltán u. 18. 4/13.

Adószám:                           22382388-2-18

e-mail:                                info@man4you.hu

 

 1. A személyes adatok kezelésének elvei

Adatkezelő az alábbi elvek betartásával tevékenykedik:

 • A célhoz kötöttség elve: megmutatja, hogy Adatkezelő milyen cél érdekében tárolja, használja fel tevékenysége során természetes személyek adatait.
 • Az adattakarékosság elve: tehát a kezelt adatok köre adott célnak megfelelő és csak az ahhoz szükséges mértékű.
 • A pontosság elve: e szerint az Érintettek és a jogszabályi megfelelés érdekében is pontatlan személyes adatokat Adatkezelő haladéktalanul helyesbíti vagy törli.

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettektől közvetlenül kapja. Magára nézve kötelezőnek fogadja el a tevékenységével összefüggően kezelt személyes adatok védelméhez kapcsolódó azon feladatok ellátását, melyek révén – adott esetben – segíti bizonyítani a Hatóságok, üzleti partnerek és az érintett ügyfelek számára is, hogy e tekintetben a Rendeletet és az Info. tv., valamint más, vonatkozó szabályozást is betartva járt el (elszámoltathatóság elve).

 1. Fogalmak magyarázata

Az Adatkezelési tájékoztató az alábbi fogalmakat használja:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„érintett”: az a természetes személy, akire nézve az Adatkezelő személyes adatokat kezel.

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„adatvédelmi tisztviselő”: a GDPR által meghatározott, az őt foglalkoztató/megbízó társaságnál személyes adatok védelme terén szakértői tevékenységet folytató, ill. az adatvédelemért felelős hatósággal (NAIH) kapcsolatot tartó személy. Egyes – jogszabályban előírt esetekben – kötelező, más esetekben javasolt lehet az foglalkoztatása.

 1. Az adatkezelés rendje

Adatkezelő tevékenysége során az általa bármilyen módon és mértékben megismert, a munkavállalók, az üzleti partnerek, az érdeklődők és az ügyfelek adatait ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, titoktartási kötelezettséget vállalva, a vonatkozó magyar jogszabályok és a GDPR előírásai szerint kezeli. 

A tevékenységéhez és a kapcsolódó feladatok ellátása keretében kapott adatokat Adatkezelő jogszerűen tárolhatja, a jogszabályok keretein belül azokat rendszerezheti, a szükséges mértékig felhasználhatja.

Adatkezelő az általa végzett adatkezelést azonnal megszünteti, amennyiben annak célja teljesült vagy megszűnt, ill. mérlegeli, ha azt az érintett kéri.

Adatkezelő profilozást, és automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

 1. Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés részletezése, célonként

Adatkezelés célja: szerződéskötés üzleti partnerekkel

 • Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; évi V. tv. a Polgári törvénykönyvről
 • Mód: papír alapon
 • Kezelt adat: egyéni vállalkozó esetén név, telefonszám, e-mail cím;

nem természetes személy (cég, egyéb szervezet) partner esetén a szerződést intéző munkavállaló/kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe

 • Az adatkezelés ideje: a szerződés megszűnését vagy lejártát követő (pénzügyi-számviteli összefüggéseit is figyelembe véve) 8 év
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő

Az adatkezelés célja: regisztráció és Adatlap kitöltés a weboldalon („Legyél kísérő”!)

 • Jogalap: érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: Név, e-mail cím
 • Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő és a regisztrált tagok

Figyelem! Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy Önnek jogában áll az adatkezeléshez való hozzájárulást megtagadni, utólag visszavonni (az írásban jelzett ilyen irányú kérését 5 napon belül teljesítjük), amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, akkor jogorvoslatért az Adatvédelmi Hatósághoz (NAIH) vagy a Bírósághoz fordulni.

A regisztrációt követően az Adatlap tartalma kizárólag a tag által megadott információkat tartalmazza. A férfiak adatlapja a hölgy tagok számára mindaddig szabadon megtekinthető, míg az adott – pénzügyileg rendezett - előfizetési időszak tart. Ezt követően, amennyiben a tag ezt az időszakot meghosszabbítja, akkor az adatokhoz való hozzáférés időtartama is ennyivel meghosszabbodik. Abban az esetben, ha a tartam lejártát követően a tag azt nem hosszabbítja meg, akkor az adatokat Szolgáltató (Adatkezelő) továbbra is tárolja, de annak hozzáférhetősége felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés új előfizetés kezdésével megszűnik, az adatok a tagok számára hozzáférhetők lesznek. Az adatokhoz való hozzáférés felfüggesztése legfeljebb 5 évig tarthat, ezt követően, újabb előfizetési időszak elmaradása esetén az adatok véglegesen törlésre kerülnek. (lásd: Általános Szerződés Feltételek a weboldalon)

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a weboldalról („Kapcsolat” űrlap használata)

 • Jogalap: érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: név, telefonszám, e-mail cím

Figyelem! Kérjük, hogy a kapcsolatfelvételi űrlap üzenet részében személyes adatokat ne adjon meg! A kéretlenül kapott adatokat nem kezeljük, hanem azonnal, véglegesen töröljük.

 • Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő

Az adatkezelés célja: „Belépés” űrlap használata

 • Jogalap: érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: e-mail cím, jelszó
 • Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő

Az adatkezelés célja: számlázás

 • Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2000. évi C. tv a számvitelről; 2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről)
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: név, lakcím/telephely, adószám
 • Az adatkezelés időtartama: 8 év
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő, NAV, bank, Billingo Technologies Zrt.

Az adatátadás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring a bank részéről

 • Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2000. évi C. tv a számvitelről; 2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről)
 • Adatkezelő: OTP Mobil Kft. Címe: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32
 • Mód: elektronikusan; az Ön bankkártyájának adatait semmilyen szerveren nem őrizzük, s nincs hozzáférésünk kártya adataihoz.
 • Továbbított adat: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
 • Az adatkezelés időtartama: 8 év
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő, NAV, bank
 • További információ: http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

Tájékoztatás a weboldal cookie használatáról:

Érintett: valamennyi személy, aki Adatkezelő https://man4you.hu/   weboldalára látogat

A weboldal használata során az Ön böngészőjében bizonyos adatok ugyan rögzítésre kerülhetnek, de ezek Adatkezelő számára nem hozzáférhetőek. Ilyen adatok a statisztikai célra gyűjtött, személyes azonosításra nem alkalmas információk, mint a weboldal látogatók számának követése, hány felhasználó töltötte le a weboldal egyes oldalait, valamint a látogatók internet szolgáltatóinak domain nevét. Ezeket a statisztikai információkat arra használjuk, hogy megértsük, hogyan használják látogatóink weboldalainkat, ezáltal javítva szolgáltatásainkat. Ebben a folyamatban személyes adatokat nem kezelünk.

A honlap használata során különféle okokból a felhasználó gépének bizonyos adatai tárolódnak szerverünkön (pl. a felhasználó szolgáltatójának neve, annak az oldalnak az adatai, ahonnan az intézmény oldalát elérte, a felhasználó IP címe), amelyeket „sütikkel” valósítunk meg. Ezek ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használja fel, nem köti más olyan információhoz, ami alapján az Érintett személyesen beazonosítható lenne.

Az IP cím

Az IP cím (Internet Protokol cím) olyan számsor, amely az internet szolgáltatóhoz, vagy a helyi hálózathoz (LAN), vagy a széles területre kiterjedő hálózathoz (WAN) történő kapcsolódás során számítógépét azonosítja. Az IP cím alapján a webszerverek automatikusan azonosítják számítógépét, amíg Ön online kapcsolatban van. Adatkezelő webes szolgáltatója az oldalhasználat ellenőrzése céljából gyűjthet IP címeket. Személyes információgyűjtés céljából nem rendeljük hozzá a felhasználókat az IP címekhez, ami azt jelenti, hogy ugyan minden felhasználó feljegyzésre kerül, de anonim (nem beazonosítható) marad.

Cookie-k (Sütik)

Ez a weboldal egy úgynevezett „süti” technikát is felhasználhat. A süti egy olyan kis szövegfájl, amelyet a honlap szolgáltatója helyez el az Ön számítógépének merevlemezén. A sütik további funkciókat biztosítanak a weboldal számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni annak használatát. Bármilyen esetben is használunk sütiket, nem gyűjtünk össze olyan információkat, amelyek személyesen azonosítják Önt.

Önnek módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a sütiket. Az Internetes böngészője többnyire automatikusan engedélyezi a sütiket, de böngészője beállításainak módosításával Ön elutasíthatja ezeket, illetve, amennyiben úgy kívánja, a süti tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja süti beállításait, tekintse meg Internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. Amennyiben úgy dönt, hogy a sütiket elutasítja, előfordulhat, hogy honlapunk vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.

A sütik törlése

Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

 1. Személyes adatok átadása, továbbítása

Az adatok továbbítása elektronikusan történik, gondoskodva arról, hogy az kizárólag a címzett részére legyen hozzáférhető.

Elektronikus adatküldés esetén egyedi jelszóval ellátott, vírusvédett, kizárólag Adatkezelő tevékenységi körében használt számítógépről kerülnek elküldésre az adatok.

Adatkezelőtől – „szerződések teljesítése” vagy „jogszabályi megfelelés” jogalappal - adatátadás történik az alábbi adatfeldolgozóként vagy önálló adatkezelőként működő partnerek felé:

 • Adóhatóság (NAV):
 • elérhetősége: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 22.
 • adattovábbítás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2000. évi C. tv a számvitelről; 2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről)
 • Az adattovábbítás célja: törvényi megfelelés
 • továbbított adat: név, cím, adószám (egyéni vállalkozók esetén)
 • továbbítás ideje és módja: esetenként, elektronikusan

 

 • Könyvelő partner:
 • Dr. Artnerné Zelles Ildikó
 • elérhetősége: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 30.
 • adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • Az adattovábbítás célja: pénzügy, könyvelés,
 • továbbított adat: név, cím, adószám, munkaadói kifizetési adatok
 • továbbítás ideje és módja: esetenként, elektronikusan

 

 • Pénzügyi partner:
 • Raiffeisen Bank Zrt.
 • Elérhetősége: https://www.raiffeisen.hu/
 • Az adattovábbítás célja: számlák pénzügyi rendezése
 • Az adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • Átadott adatok köre: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, szla szám, bankszámlaszám
 • továbbítás ideje és módja: esetenként, elektronikusan

 

 • Online számlázó partner:
 • Billingo Technologies Zrt.
 • Elérhetősége: https://www.billingo.hu/
 • Az adattovábbítás célja: számlák kiállítása
 • Az adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • Átadott adatok köre: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, szla szám, bankszámlaszám
 • továbbítás ideje és módja: esetenként, elektronikusan

 

 • Simple Pay online fizetési szolgáltató
 • OTP Mobil kft.
 • Székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • A továbbított adatok köre: vezetéknév, a keresztnév, az ország és az e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett aktív csalás-figyelés és megelőzés (fraud-monitoring).
 • Az adattovábbítás célja: online fizetés biztosítása a vásárláshoz
 • Az adattovábbítás ideje és módja: esetenként, elektronikusan

 

 

 • Tárhely szolgáltató partner:
 • https://www.nethely.hu/
 • Székhelye: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • Érintett adatkör: Szolgáltató által a szolgáltatás kapcsán kezelt valamennyi regisztrált adat és a belső chat beszélgetések információ tartalma. Adatfeldolgozó a saját céljára, a hozzáférése révén megismert adatokat nem kezeli, nem továbbítja harmadik személy felé.

Információk az adatkezeléséről: https://www.nethely.hu/files/Nethely_kft_adatvedelmi_es_adatkezelesi_szabalyzat.pdf

 • Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnéséig vagy lejártáig.
 • Adatok továbbítása nem történik.
 • Az adatkezelés célja: közösségi marketing
 • Szolgáltató: Facebook (Meta); A szolgáltató adatkezelési szabályainak bemutatása: https://www.facebook.com/privacy/center
 • Jogalap: érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: név, arckép
 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő részéről a hozzájárulás visszavonásáig, felhívva figyelmet a Facebook adatkezelésére!
 • Az adatokhoz hozzáfér: minden felhasználó, aki a Facebook profilt látogatja

 

 1. Az adatkezelésben érintett személyt megillető jogok

A tájékoztatáshoz való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Érintettet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik, és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatok helyesbítéséhez való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő 15 napon belül eleget tesz.

Az adatok törléséhez való jog (,,az elfeledtetéshez való jog”): Az érintettnek lehetősége van az adatlapra feltöltött személyes adatait – a Szolgáltatóhoz küldött kérés vagy jelzés nélkül - bármikor törölni. Ebben az esetben  a Szolgáltató részéről az érintett személy személyes adatainak további kezelése – az érintett döntésének megfelelően - azonnal megszűnik.

Az adatok zárolásához való jog: Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adathordozhatósághoz való jog: E joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a törléshez való jogot biztosítani, hiszen az adatok nem csak egy adat-kezelőnél rögzülnek, hanem sok más adathordozón is, ezentúl a keresőmotorok a korábban tárolt verziókat is elérhetővé teszik. Az adatvédelmi rendelet (GDPR) szabályai értelmében az internet sajátosságaira tekintettel azt is lehetővé tesszük, hogy az adatalany az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak ez vezet el a tényleges joggyakorláshoz.

A tiltakozás joga: Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről írásban tájékoztatást ad. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 1. Adatkezelésre vonatkozó egyéb rendelkezések

Az adatkezelés megszűnése

Adatkezelő töröl minden olyan személyes adatot,

 • melynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy
 • melynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre,
 • melynek kezeléséhez való jogot az érintett visszavonta, vagy az adatkezelést megtiltotta, vagy
 • melynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 1. Adatvédelmi panaszok kezeléséhez kapcsolódó eljárási szabályaink

Az eljárás: Adatkezelő panaszként kezeli és intézi az érintett természetes személyektől felé írásban jelzett minden észrevételt, amennyiben az adatvédelmi tárgyú, és Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakkal össze nem egyeztethető eljárásával vagy mulasztásával kapcsolatosan sérelmet fogalmaz meg (továbbiakban: panasz).

Panasszal élni a konkrét sérelem észlelésétől számított 30 napon belül lehet írásban, Adatkezelő elektronikus- vagy levelezési címére küldött bejelentéssel. A határidő túllépése jogvesztéssel jár.

A panasznak tartalmaznia kell legalább: a panaszos nevét, címét (e-mail címét), telefonszámát, a sérelem időpontját, a panasz konkrét körülírását, panaszos aláírását, valamint azt, hogy a panaszbejelentésben foglalt adatainak kezeléséhez a panaszbejelentéssel kapcsolatos eljárásban, a panasz aláírásával egyidejűleg hozzájárul. Ezen adatok és a nyilatkozat hiányában Adatkezelő a panasz kivizsgálását mellőzi és erről a Panaszost írásban értesíti.

Adatkezelő a Panaszos adatait kizárólag a panaszbejelentéssel kapcsolatosan kezeli, azt harmadik személyek részére, kivéve a jogszabályban rögzített hatósági, bírósági megkereséseket, nem adja ki, üzleti célokra nem használja fel.

Adatkezelő a panaszt kivizsgálja és arra a kézhezvételt követően 30 napon belül indokolt, írásbeli választ ad a panasz bejelentés módjával azonos módon (e-mailen vagy postai úton). Amennyiben a panasz kivizsgálására a 30 napos határidő nem elegendő, úgy Adatkezelő erről a panaszost tájékoztatja. Ebben az esetben a bejelentéstől számított 3 hónapon belül fogunk írásbeli, indokolt választ adni a bejelentéssel azonos módon.

Amennyiben Adatkezelő a panasz kivizsgálását követően azt állapítja meg, hogy a Panaszos panasza tényszerű és indokolt volt, úgy a sérelmének orvoslása módjáról és mértékékről a panasz elbírálásával egyidejűleg tájékoztatja a Panasztevőt.

A panasz elutasítása esetén Adatkezelő írásban tájékoztatja a Panaszost arról, hogy panaszával a továbbiakban fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) vagy sérelem esetén a Bírósághoz is. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége alább látható.

Az Infotv. 52. § (1) szabályozására tekintettel a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Ennek keretében az Infotv. 14. §-a alapján az adatalany kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 1. Az érintett tiltakozásának kezelésére vonatkozó eljárási szabály

Az érintett személy – bár módjában áll saját kezűleg is törölni a Szolgáltatónak korábban megadott, Szolgáltató által kezelt adatait - bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt a kérelemmel egyező, bizonyításra alkalmas alakszerűséggel (pl. írásban, elektronikus levélben) tájékoztatja.

Ha Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést azonnal megszünteti.

Ha az érintett személy az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett jogai érvényesítése érdekében - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz vagy az Adatvédelmi hatósághoz (NAIH) fordulhat.

A Hatóság az érintetti jogok érvényre juttatását formalevelek kibocsátása útján segíti elő: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Panaszbejelentés:              NAIH      1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11,

E-mail cím:                          ugyfelszolgalat@naih.hu

tel.:                                      +36 (1) 391-1400

weboldal:                            www.naih.hu     

 

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő az érintettek személyes adatait elektronikusan kizárólag a vállalkozásban használt számítógépén tárolja, mely elektronikus és fizikai védelemmel is el van látva. Ily’ módon megakadályozva a jogosulatlan hozzáférés, adatmódosítás, továbbítás, törlés vagy megsemmisítés lehetőségét, ideértve a véletlen megsemmisülést, sérülést és a technikai változtatásából eredő hozzáférhetetlenség elkerülését is.

 1. Adatvédelmi incidens és kezelése

Adatvédelmi incidens: minden olyan tevékenység, beavatkozás vagy mulasztás, mely személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést tesz lehetővé.

Aki ilyet észlel Adatkezelő tevékenysége kapcsán, minél előbb jelezze e-mailben: info@man4you.hu

 

Adatkezelő rögzíti a bejelentést és haladéktalanul megkezdi a kivizsgálását. Amennyiben az adatvédelmi incidens informatikai rendszert érintően következett be, akkor tájékoztatja az érintett adatbázisok üzemeltetéséért felelős szolgáltatókat.

A bejelentés megvizsgálása és az incidens kezelése érdekében Adatkezelő minden olyan információt begyűjt, ami szükséges lehet annak azonosítására, az esetleges károk csökkentésére és az elhárítás érdekében hozandó további intézkedések kialakítására. A lehetőségek szerint rögzíti

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 • az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 • az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét

 

Mindezeken túlmenően – a jogszabályi elvárásnak megfelelve - Adatkezelő 72 órán belül bejelentést tesz a Hatóság (NAIH) felé.

 

Adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelő fő tevékenységéhez kapcsolódóan nem kezel nagy mennyiségű és/vagy különösen érzékenynek minősíthető személyes adatot, hatósági szervnek nem minősül, ezért adatvédelmi tisztviselő megbízását, foglalkoztatását nem tartja indokoltnak, s erre a hatályos jogi szabályozás sem kötelezi.

 

Megjegyzés: Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót folyamatosan frissítse, ennek során a benne részletezett információkat - a jogszabályi változásokat is követve - egyoldalúan módosítsa. A módosított (aktuális) Tájékoztató Adatkezelő weboldalán megtekinthető.

Szombathely, 2023. szeptember                  

Only-4-You Személyes Szolgáltatás Bt.

A dokumentumot hitelesíti és készítette: GDPR24