Általános Szerződési feltételek

Preambulum

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a https://man4you.hu/ weboldalunk használatával, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot az alább megadott elérhetőségen!

Szolgáltató (Vállalkozás) adatai

 • Név:  Only-4-You Személyes Szolgáltatás Bt.
 • Székhely:  9700 Szombathely, Kodály Zoltán u. 18. 4/13.
 • Adószám:  22382388-2-18
 • E-mail: info@man4you.hu

A jelen ÁSZF-ben használt fogalmak

Felek: Szolgáltató és az oldalt látogató személy együttesen

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett

Vételár: a szolgáltatásért fizetendő ellenszolgáltatás.

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a fizetési feltételeket és a felelősségi szabályokat.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Szolgáltató nem iktatja. A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak. Szerződő Fél kizárólag természetes személy lehet.

Általános szerződési feltételek

Szolgáltatásunk igénybevételeinek szabályai az alábbiakban kerülnek összefoglalásra.

Szolgáltatás lényege röviden

A weboldal adatbázis biztosításával járul az arra regisztrálók közötti kapcsolat-felvételhez. A szolgáltatás kizárólag a regisztrált személyek számára áll rendelkezésre. A cél az, hogy hölgyek, az általuk szabadon szervezett (a Szolgáltató ebben nem vállal szerepet) programokra férfi partnert találjon. A kapcsolatfelvétel egyoldalúan, minden esetben a hölgy által kezdeményezett, az általa - az adatbázisból - kiválasztott regisztrált férfi (tag) irányába. A Szolgáltatás keretében a férfi elfogadja vagy elutasítja a kapcsolatfelvételt. Amennyiben elutasítja, akkor várnia kell a következő kezdeményezésre valamely hölgy részéről, mert a férfiak e Szolgáltatás keretén belül nem tudnak kapcsolatot kezdeményezni a hölgy tagokkal.

A regisztráló ügyfelek Szolgáltatóval kötött szerződése kizárólag arra irányul, hogy a fenti cél megvalósulását a regisztráció folyamán önként megadott személyes információkat a tagok számára a tagsági időszakon belül hozzáférhetővé teszi.

Szolgáltató a találkozók megszervezésében és az így létrejött kapcsolat további folyamatában semmilyen módon nem vesz részt. A szolgáltatást igénybe vevők egymás közötti pénzügyi elszámolása (amennyiben egyáltalán erre sor kerül) teljes egészében kívül esik Szolgáltató hatáskörén, abból ő semmilyen módon és mértékben nem részesül.

 1. A szerződés létrejötte

A szerződés a https://man4you.hu/ weboldalra történő önkéntes regisztrációjával jön létre. A Regisztráció a https://man4you.hu/regisztracio linken elérhető folyamat végig vitelével történik, azt követően, hogy a főoldalról a regisztrálni szándékozó személy a „Regisztráció nőknek” vagy a „Regisztráció férfiaknak” gombok közül valamelyikkel elindítja azt.

 

Jelen Szerződési feltételek elfogadásával Ön kijelenti és szavatol a következőkért:

 • A regisztráció időpontjában betöltötte a 18. életévét.
 • Tudomásul veszi, hogy regisztrációjával Ön a Szolgáltató által működtetett https://man4you.hu szolgáltatás adatbázisában regisztrálásra kerül. Az ehhez kapcsolódó adatkezelési szabályokról az Adatkezelési tájékoztatónk ad további információt.

Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a jelen szerződési feltételeket bármikor megváltoztassa. Jelen szerződési feltételek módosítása esetén, a frissített feltételeket haladéktalanul közzéteszi a weboldal Általános Szerződési Feltételek felületén. Az előzőek szerint módosított Általános Szerződési Feltételek a közzététel napját követő nap nulla órától lép hatályba.

A módosított ÁSZF a hatályba lépését követően regisztráló felhasználókra (tagokra) azonnal, a már regisztrációval rendelkezőkre azt követően léphet hatályba, hogy a már folyamatban lévő, díjjal fedezett előfizetési időszaka lejár. Amennyiben a tag új időszakra fizet elő, arra már (és attól kezdve a továbbiakban) a megváltozott feltételek lesznek érvényesek az ő számukra is.

A regisztráció

A regisztráció a regisztrációs adatlap kitöltésével kezdődik, melyben Szolgáltató előre meghatározott információk kérése mellett lehetőséget ad a tagok számára szabad szöveges tájékoztatás adására is. A szabad szöveges rész kizárólag a tagnak önmagára jellemző információi megosztására irányulhat, nem tartalmazhat mások számára sértő, bántó megjegyzéseket.

 

Szolgáltató fenntartja magának a tag által rögzített kommunikáció felügyeleti jogát, valamint a jogot arra, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott okokból eltávolítson bármely információt, fényképet és/vagy bármely más, a tag által közzétett anyagot.

 

Szolgáltató fenntartja a regisztrált tag elutasításának, valamint a tagság megszüntetésének jogát.

 

A jelen Megállapodásban foglaltak alapján a tagok felelnek az általuk közzétett információért. Hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a tag kizárását vonja maga után. Ugyanakkor Szolgáltató fontosnak tartja felhívni az Ön figyelmét arra, hogy korlátozottan tudja ellenőrizni a minőséget, kompatibilitást vagy a tagok biztonságát, továbbá bármely, a weboldalon közzétett közlés igazságtartalmát, pontosságát vagy teljességét. Szolgáltató kifejezetten kéri Önt, hogy ennek tudatában vegye igénybe a szolgáltatást!

A jelen Általános Szerződési Feltételekben található tilalmak ellenére a tagok által kitöltött adatlap pontatlan vagy megtévesztő információkat is tartalmazhat!

 

A weboldal használatához kapcsolódó személyes adatokról

 

A regisztráció megkezdése előtt Ön kifejezetten hozzájárul a megadott személyes adatok Szolgáltató általi kezeléséhez és a tagok körében történő nyilvánosságra hozatalához, illetve szavatolja, hogy a szükséges hozzájárulás birtokában adja meg az adatokat. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás nélkül regisztrációra, így a szolgáltatás igénybevételére sincs lehetőség. Szolgáltató az adatkezeléséről Adatkezelési tájékoztatót tesz közzé a weboldalon és kéri, hogy ezt minden felhasználó (a szolgáltatás iránt érdeklődő) személy figyelmesen tekintse át. Regisztrálásra e szabályok ill. tájékoztatás elfogadása esetén nyílik lehetőség.

A profilban regisztrált személyes adatok köre

 • művésznév
 • hobby
 • kedvencek: film, étel, ital, zene, könyv
 • életkor, magasság, testalkat, hajszín, szemszín,
 • megye vagy település megnevezése, ahol elérhető
 • fénykép feltöltés lehetősége és annak megválasztása, hogy ez látható legyen-e a bejelentkezett tagok számára
 • szabad szöveges rész, hogy a tag bemutathassa magát
 1. A regisztrációs lapot kitöltő férfiaknak választania kell: a weboldalra látogató személyek (bárki) számára látható legyen a róla, általa rögzített valamennyi információ (a teljes adatlap), vagy csak a regisztrált tagok számára.
 2. A hölgyek adatlapja sohasem nyilvános: kizárólag azon férfiak számára válik látatóvá, akikkel az adott hölgy felvette a kapcsolatot.
 3. Amennyiben a tag saját magáról bármely bizalmas vagy kényes információt közzétesz és/vagy másnak kiad, azt kizárólag saját felelősségére teszi.
 4. A tag kizárólagos felelősséget vállal a Szolgáltatáson keresztül közzétett Adatlap tartalmáért. Az Adatlapon megjelenő információkat bármikor módosíthatja vagy akár törölheti is.

A regisztráció általános feltételei

 1. Annak megerősítése, hogy a regisztrálni kívánó személy az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát ismeri és elfogadja.
 2. Szolgáltató a regisztrációnak a tag általi lezárását követően aktiválja annak megjelenését a tagok számára.
 3. A regisztrációval létrehozott profil személyes adatok, jellemzők rögzítésére és nyilvános megjelenítésére szolgál. Az ott megadott adatokat Szolgáltató semmilyen, a jelen szolgáltatástól eltérő célra nem használja fel.
 4. A regisztrációjával mindenki kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom, valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók nem ütköznek sem jogszabályba, sem jó erkölcsbe, azok tartalma a valóságnak megfelel, az Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, és a Szolgáltatást reklám, illetve állevél-küldés céljára nem használja, továbbá semmilyen módon nem törekszik a Szolgáltatás kijátszására, megkerülésére, annak tisztességtelen igénybevételére.
 5. A tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben a szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely magatartásuk vélhetően vagy bizonyíthatóan jó erkölcsbe, hatályos jogszabályokba vagy joggyakorlatba, a Szolgáltató jogaiba vagy érdekeibe ütközik, Szolgáltató bármikor indokolás és jelzés nélkül megtagadhatja vagy zárolhatja a regisztrációját. A zárolás időtartama az eset körülményeitől függően legfeljebb 12 hónap, a zárolt adatokat Szolgáltató a rendőrség vagy más hatóság megkeresésére kiadja.
 6. A tag sem nyíltan, sem burkoltan nem használhatja a Szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására, beleértve többek között személyes e-mail címek, URL-ek és/vagy más személyes telefonszámok közzétételét is az Adatlapon, valamint különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást.
 7. A tag sem nyíltan, sem burkoltan nem szerezhet a tagok közül új ügyfeleket, nem adhat vagy vehet termékeket és/vagy szolgáltatásokat a Szolgáltatás igénybevételével.
 8. Nem másolhatja le sem egészében, sem részben a weboldalon található információkat, adatokat (beleértve - nem kizárólagosan – más Tagok adatlapján található információkat is) a jelen ÁSZF-ben lefektetettektől eltérő célból.
 9. Egyik tag sem küldhet körleveleket, spam-eket vagy egyéb, kéretlen e-mailt más Tagoknak. Semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait és/vagy jogosíthat fel bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára.
 10. Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő és/vagy trágár. Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a weboldalon nem követ el a mindenkor hatályos Btk. szerint üldözendő bűncselekményt.
 11. Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely alkalmas arra, hogy más Tagok politikai és/vagy vallási meggyőződését sértse, illetve amelynek birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik.
 12. Nem tölthet fel a Szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek.
 13. Nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a weboldal rendeltetésszerű használatába.
 14. Az Adatlapon tilos a közízlést sértő magatartás, a faji előítéletre való buzdítás vagy az ilyen eszmék népszerűsítése. Tilos egyéb oldalak, vagy a felhasználó saját oldalának, szolgáltatásának reklámozása. Tilos saját, vagy más különleges személyes adatainak megjelenítése. Tilos a más felhasználók felé folytatott személyes és célzott kommunikáció, mások sértegetése.
 15. A felhasználónak tilos többszörös regisztrációt létrehoznia a felhasználók megtévesztésének elkerülése céljából.
 16. Amennyiben a tag a fenti szabályok bármelyikét megsérti, úgy jogot Szolgáltatónak jogában áll a kérdéses üzenet, vagy tartalom automatikus törlése, az Adatlap akár részben, akár egészben történő közzétételének meggátolása, és/vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés zárolása, a Szolgáltatásból való kizárás akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen, kártérítés vagy bármely visszafizetés nélkül, az esetleges büntető-és/vagy polgári jogi következmények mellett.

 

 1. A Weboldal használata

A regisztrációval létrejövő profil (Adatlap) a weboldalt meglátogató felhasználók eligazodását, tájékozódását segíti. A profil a Belépés menüpontra kattintva, az azonosító adatok (érvényes e-mail cím, jelszó) megadásával érhető el (belépés). A weboldal szolgáltatása a profilba történő belépést követően válik láthatóvá.

 

Amennyiben a tag elfelejtette jelszavát, a belépés oldalon lehetősége van új jelszót kérni. Az általa megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található linkre kattintva beléphet a profiljába, és/vagy megadhatja új jelszavát. Ha a Belépés sikertelen, a Szolgáltató ügyfélszolgálatának e-mail címére (info@man4you.hu ) küldött levélben kérhet segítséget.

 

A regisztrációval a férfiak (tagok) egyértelmű, önkéntes és kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az általuk megadott adatokat a Szolgáltató a tagok vagy bárki, az oldalra látogató személy részére nyilvánosságra hozza (a tag döntése alapján).

 

Díjfizetés

 

 1. Szolgáltató a kísérők számra (férfiaknak) egy vagy három havi, a hölgyek számára egy havi előfizetési rendszert alkalmaz. A jelen pontban ismertetésre kerülnek a díjfizetési rendszer általános szabályai, valamint az egyes eltérő elszámolási rendszerben lévő előírások.
 2. Az előfizetési díjak az áfát tartalmazzák.
 3. A szolgáltatás használatához havi előfizetésre van szükség, melyet a Szolgáltató Raiffeisen banknál vezetett bankszámlájára történő online fizetéssel van mód teljesíteni.
 4. Az előfizetés a weboldalon megtalálható csomagajánlatok egyike ellenértékének megfizetésével jön létre. A Szolgáltató a beérkezett utalásokról minden esetben számlát állít ki és küld meg e-mailben a tag részére.
 5. A bankkártyával történő online fizetés az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay rendszeren keresztül történik. Ezekben az esetekben a felhasználó egyes személyes adatai átadásra kerülnek az online fizetési szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, a keresztnév, az ország, a számlázási cím és az e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett aktív csalás-figyelés és megelőzés (fraud-monitoring). A SimplePay adatkezeléséről részletesebb információt az adatkezelési tájékoztatójuk tartalmaz: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

 

 1. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és a felelősség

Szolgáltató törekszik a szolgáltatás folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, ugyanakkor kizárja a felelősségét a szolgáltatás hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a Szolgáltatás üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén.

 1. A jelen Szerződés megszűnése, az elállási joga

 

 1. A Szolgáltató törölheti a regisztrációt és valamennyi, a profilhoz tartozó adatot és információt, amennyiben a tag megszegi a jelen Szerződés feltételeit. Ilyenkor a tag adatai és a profilhoz tartozó információk nem maradnak (nem tárolódnak) a rendszerben.
 2. A tag tudomásul veszi, hogy az ÁSZF megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a tag a jelen ÁSZF feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a profilt.
 3. A regisztráció bármely okból történő törlése esetén a jelen Szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

- Amennyiben az adatlapot (regisztrációt) a tag egy megfizetett, de még le nem járt tartamú időszak vége előtt véglegesen törli, akkor tudomásul veszi, hogy az időszak végéig járó díjrészt Szolgáltatónak nem áll módjában visszafizetni.

- Abban az esetben, ha az adatlapot a Szolgáltató egy – tag által - díjrendezett időszakon belül töri, akkor köteles a tartam hátralévő időtartamára eső (töredék) díjat visszatéríteni a tag részére.

 1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

 

 1. Panaszkezelés

 

A szolgáltatás során esetlegesen felmerülő panaszát Ön a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Panaszkezelésünk minden esetben térítésmentes.

 

 • Írásbeli panasz

 

 • Írásbeli panasz esetén a panasz ügyet a beérkezést követően megvizsgáljuk és vizsgálat eredményéről a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küldünk. Igény esetén a vizsgálat eredményéről Szolgáltató elektronikus úton értesítést küld.
 • A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a vizsgáljuk meg, utasítjuk el, vagy orvosoljuk.
 • Válaszlevelünkben kitérünk a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látjuk el, melynek során egyszerű nyelvezetet használunk, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. Törekszünk arra, hogy válaszlevelünkben valamennyi kifogására érdemi választ adjunk.
 • A panaszkezelés során a panaszos által megadott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.
 • Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat öt évig archiváljuk. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a leselejtezzük.
 • A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használjuk fel.

 

 • Jogorvoslat

 

Amennyiben panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, vagy bármilyen fogyasztói panaszt kívánsz benyújtani, úgy a területileg illetékes járási kormányhivatalhoz fordulhatsz. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu

 1. Egyéb rendelkezések

 

 • Nem jelenti a szerződésszegés jóváhagyását vagy nem ad alapot egyéb más szerződésszegésre, ha nem lépünk fel haladéktalanul egy esetleges szerződésszegő magatartás ellen.
 • Jelen dokumentum tartalmazza a Felek között létrejött teljes megállapodást. Ha valamely illetékes hatóság jelen Megállapodás bármely rendelkezését akár részben, akár egészében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, az érintett rendelkezés fennmaradó része, továbbá a Megállapodás további rendelkezései érintetlenül hatályban és érvényben maradnak.
 • Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11; ugyfelszolgalat@naih.hu) felé teheti meg.

 

A Szolgáltatás használatának szerződéskötést követő azonnali megkezdése okán a jelen szerződéstől elállni nem lehet, azonban felmondási jog a profil törlésével gyakorolható, illetve egy előfizetési időszak lejártával bármikor szüneteltethető a tovább előfizetés. Ilyen esetben a Szolgáltató a meglévő Adatlapot 5 évig megőrzi, de annak elérhetősége a tagok számára megszűnik. A tag az Adatlapját bármikor törölheti.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján történik.

 

A Szolgáltatás működésével (belépés, regisztráció, jelszó stb.) kapcsolatos problémák az ügyfélszolgálatnak jelezhetők, a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a Rólunk menüpontban található elérhetőségeken keresztül.

 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény szabályai az irányadóak.

 

Szombathely, 2023. szeptember

A dokumentumot hitelesíti és készítette: GDPR24